Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Posted by Frodoy in Kierunki- studia podyplomowe

 STUDIA PODYPLOMOWE PZP

Harmonogram zajęć PZP XIII edycja I i II semestr

 

 

podyplomoweDwusemestralne studia podyplomowe, pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w ramach których przedstawiane jest kompleksowe ujęcie systemu zamówień publicznych w Polsce, w szczególności omawiana jest problematyka form organizacyjnych wykonywania zadań publicznych, zasad udzielania zamówień publicznych, umów o zamówienie publiczne czy też finansów publicznych. Powyższe kwestie są uzupełnione informacjami z zakresu prawa przedsiębiorców oraz karnoprawnej problematyki udzielania zamówień publicznych.

Studia przeznaczone są dla osób chcących poznać reguły zamówień publicznych, czy też pragnących pogłębić swoją wiedze w tym zakresie, a w szczególności dla kadry zarządzającej, pracowników instytucji zamawiających uczestniczących w planowaniu, udzielaniu i egzekwowaniu zamówień publicznych, a także dla osób reprezentujących przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne.

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które mają dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich lub licencjackich.

Liczba godzin: 200
Forma ukończenia: każdy semestr kończy się egzaminem semestralnym, same studia obroną pracy końcowej
Zjazdy: dwudniowe w piątki od 16.45-20.50, w soboty od 9.00 na terenie UEK w Krakowie
Zgłoszenia: należy składać w sekretariacie Katedry (pokój 424 A bud. Biblioteki Gł.), tel.: (12) 293 57 32, fax: (12)  293 50 68, e-mail: zkpr@uek.krakow.pl ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, w terminie do 20 września.
Koszt uczestnictwa: 4.200 zł (można wpłacać w IV ratach) + wpisowe 50 zł

Wniosek o przyjęcie na studia powinien zawierać następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy,
 2. karta zgłoszenia dla zakładu pracy,
 3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 4. kserokopię dowodu osobistego oraz dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego,
 5. podpisane na odwrocie.

Wszelkie informacje w sekretariacie Katedry:

tel. 12 29 35 732,

adres e-mail zkpr@uek.krakow.pl

Program studiów PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (aktualny od roku akademickiego 2016/17)

I. Źródła zobowiązań gospodarczych /10 h/ 2 ECTS

 1. Regulacja prawna, europejskie prawo zamówień publicznych
 2. Pojęcie zobowiązania, układ źródeł zobowiązań
 3. Czynności prawne (pojęcie rodzaje, charakterystyka)
 4. Oświadczenia woli a inne oświadczenia i informacje
 5. Znaczenie prawne czynności faktycznych
 6. Przegląd czynności i innych zdarzeń zapadających w toku przetargu
 7. Wady oświadczeń woli
 8. Formy czynności prawnych a formy innych czynności o doniosłości prawnej, postaci tzw. formy elektronicznej
 9. Treść czynności prawnej, warunek a termin
 10. Pełnomocnictwo a prokura
 11. Elektronizacja zamówień publicznych
 12. Nowe zasady komunikacji przy udzielaniu zamówień publicznych
 13. Umowy cywilnoprawne a umowy obligacyjne, stan zawarcia umowy (consens)
 14. Roszczenia i inne uprawnienia, przedawnienie roszczeń
 15. Bezpodstawne wzbogacenie, nienależne świadczenie
 16. Czyny niedozwolone w ogólności
 17. Pozostałe zagadnienia

 II. Wybrane zagadnienia z zakresu administracji publicznej (10h) 2 ECTS

 Zagadnienia ogólne

 1. Struktura i zadania administracji rządowej, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
 2. Administracja samorządowa i struktury jej podporządkowane
 3. Samorządowe kolegia odwoławcze, Regionalne Izby Obrachunkowe
 4. Formy działania administracji
 5. Zasady postępowania administracyjnego
 6. Decyzja, ugoda, postanowienie, środki odwoławcze
 7. Wydawanie zaświadczeń wg kodeksu postępowania administracyjnego, ordynacji podatkowej i ustawy o ubezpieczeniach społecznych
 8. Sądowa kontrola rozstrzygnięć administracyjnych
 9. Status Krajowej Izby Odwoławczej
 10. Ochrona informacji niejawnych, dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych

Elementy prawa budowlanego

 1. Proces budowlany i jego uczestnicy
 2. Zagospodarowanie przestrzenne
 3. Rewitalizacja terenów zaniedbanych, ochrona zabytków
 4. Projektowanie obiektów budowlanych, status projektanta
 5. Status zamawiającego inwestora, inspektor nadzoru a zespół nadzorczy
 6. Kierowanie budową, status kierownika budowy
 7. Pozwolenie na budowę, wyłączenia
 8. Realizacja obiektu budowlanego, prace remontowe, powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego
 9. Decyzja o dopuszczeniu obiektu budowlanego do użytku

 

III.  Organizacyjne formy wykonywania zadań publicznych (19 h) 3 ECTS

 1. Sektor publiczny a sektor finansów publicznych
 2. Organy władzy publicznej w stosunkach prawno – finansowych i majątkowych, Skarb Państwa, państwowe jednostki budżetowe
 3. Jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 4. Gospodarka publiczna (formy), zwłaszcza gospodarka komunalna
 5. Fundusze celowe
 6. Agencje wykonawcze
 7. Instytucje gospodarki budżetowej
 8. Wyższe szkoły publiczne
 9. Państwowe i samorządowe instytucje kultury
 10. Podmioty lecznicze – publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 11. Przegląd pozostałych osób prawa publicznego
 12. Zasady reprezentacji Skarbu Państwa i osób prawa publicznego
 13. Zasady gospodarowania mieniem publicznym – przegląd ograniczeń, obowiązek dochodzenia roszczeń w praktyce
 14. Zlecenie zdań publicznych
 15. Partnerstwo publiczno – prywatne
 16. Organizacja pomocy ze środków europejskich
 17. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych jako organ kontroli administracyjnej
 18. System kontroli zamówień publicznych
 19. Uprawnienia urzędów kontroli skarbowej, uprawnienia NIK z zakresu zamówień publicznych
 20. Pozostałe zagadnienia

 IV. Prawo przedsiębiorców (15 h) 5 ECTS

 1. Osoby fizyczne, osoby prawne, niepełne osoby prawne
 2. Działalność gospodarcza, pojęcie przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa i obrotu gospodarczego
 3. Swoboda działalności gospodarczej i jej ograniczenia, KRS a ewidencja działalności gospodarczej, rejestry i ewidencje zagraniczne
 4. Osoba fizyczna jako przedsiębiorca ( w tym działająca w ramach spółki cywilnej),
 5. Konsorcjum i inne formy współdziałania bezpośredniego
 6. Spółki handlowe osobowe (prowadzenie spraw, reprezentacja, odpowiedzialność)
 7. Spółki kapitałowe (zarząd, reprezentacja)
 8. Transformacje spółek
 9. Spółdzielnie (gospodarka, zarząd, reprezentacja)
 10. Pozostałe kategorie przedsiębiorców
 11. Elementy prawa ochrony konkurencji
 12. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji (z uwzględnieniem orzecznictwa)
 13. Zarys postępowania upadłościowego i naprawczego (restrukturyzacyjnego)
 14. Elementy wiarygodności przedsiębiorcy w ujęciu praktycznym
 15. Dokumentowanie zdolności do należytego wykonania zamówienia publicznego

V. Udzielenie zamówień publicznych (55 h) 13 ECTS

 1. Specyfika zamówień publicznych, pojęcia podstawowe, stosowanie i wykładnia prawa zamówień publicznych, cele procedur udzielania zamówień publicznych
 2. Europejskie regulacje zamówień publicznych, implementacja dyrektyw europejskich do polskiego prawa zamówień publicznych
 3. Ograniczenia swobody kontraktowej w zamówieniach publicznych
 4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy reżimu zamówień publicznych, wyłączenia
 5. Planowanie zamówień publicznych
 6. Status drobnych zamówień publicznych (do 30 tys. euro)
 7. Rodzaje zamówień publicznych, zamówienia mieszane
 8. Zasady udzielania zamówień publicznych
 9. Zamawiający i jego reprezentacja, komisja przetargowa, zespół nadzorujący realizację zamówienia
 10. Formy centralizacji zamówień publicznych
 11. Przygotowanie postępowania o zamówienia publiczne, wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia i należyte jego oszacowanie
 12. Konstruowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 13. Warunki wymagane od wykonawców a konieczność weryfikacji wiarygodności wykonawcy, podwykonawstwo i inne formy wspierania wykonawcy,
 14. Dokumentowanie spełniania wymaganych warunków, jednolity europejski dokument zamówienia, dokumenty potwierdzające oświadczenia własne wykonawcy, problem uzupełniania dokumentów
 15. Wymagania co do oferty przetargowej
 16. Wadium przetargowe
 17. Kształtowanie kryteriów oceny ofert w praktyce
 18. Pozostałe warunki proceduralne
 19. Projektowanie umowy finalnej
 20. Wymagania z zakresu zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia
 21. Dopuszczenie zaliczkowania wykonawcy
 22. Przetarg nieograniczony
 23. Przetarg ograniczony
 24. Negocjacje z ogłoszeniem
 25. Dialog konkurencyjny
 26. Partnerstwo innowacyjne
 27. Negocjacje bez ogłoszenia
 28. Procedura tzw. zapytania o cenę
 29. Aukcja elektroniczna
 30. Zamówienie z wolnej ręki
 31. Procedury szczególne
 32. Konkursy
 33. Weryfikacja warunków wymaganych od wykonawców, wykluczenia
 34. Ocena ofert (badanie i kwalifikacja, wartościowanie) i wybór oferty najkorzystniejszej
 35. Obowiązek zawarcia umowy, przesłanki ważności umowy
 36. Zawarcie umowy pisemnej
 37. Dokumentowanie przebiegu postępowania
 38. Specyfika zamówień sektorowych
 39. Koncesje na roboty budowlane lub usługi – zasady udzielania oraz projektowanie warunków, wykonywanie umów koncesyjnych
 40. Środki ochrony prawnej, odwołanie, postępowanie przed KIO, skarga sądowa
 41. Nowe podejście do zamówień publicznych (promocja aspektów społecznych, ekologii, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju),
 42. Pozostałe zagadnienia

 VI. Negocjacje w zamówieniach publicznych (10 h) 2 ECTS

 1. Znaczenie negocjacji w zamówieniach publicznych – regulacje prawne
 2. Podejmowanie decyzji – wprowadzenie, konflikt interesów stron oraz jego uwarunkowania
 3. Sporne interesy a struktura sytuacji negocjacyjnej, osiągnięcie przewagi kooperacji nad spornością interesów
 4. Nastawienie wobec negocjacji, styl kooperacyjny (miękki, ustępliwy) oraz styl rywalizacyjny (twardy), rzeczowy styl negocjacji (negocjacje oparte na zasadach)
 5. Wymagania formalne w negocjacjach zmierzających do udzielenia zamówienia publicznego, skład zespołu negocjacyjnego, funkcja biegłego, nadzór zamawiającego
 6. Negocjacje z zachowaniem konkurencji
 7. Porozumienia negocjacyjne a listy intencyjne, komunikacja w negocjacjach, poufność informacji
 8. Dobre obyczaje (etyka) w negocjacjach, zwalczanie nieuczciwych praktyk
 9. Odpowiedzialność za culpae in contrahendo
 10. Zawarcie umowy finalnej
 11. Negocjacje na podstawie ogłoszenia
 12. Wyjątkowe negocjacje bez ogłoszenia
 13. Dialog konkurencyjny
 14. Partnerstwo innowacyjne
 15. Udzielenie zamówienia z wolnej ręki
 16. Udzielanie zamówień ramowych na podstawie umowy ramowej

VII. Warsztaty z zakresu udzielania zamówień publicznych (15) 2 ETCS

 1. Konstruowanie protokołu postępowania
 2. Ogłoszenie o zamówieniu,
 3. Konstruowanie i udostępnianie siwz zainteresowanym wykonawcom
 4. Sposób przygotowania oferty, oferty elektroniczne
 5. Jednolity europejski dokument zamówienia, uproszczony dokument o braku podstaw do wykluczenia
 6. Składanie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków wymaganych od wykonawców, problem uzupełniania dokumentów
 7. Dokumentacja konkursowa
 8. Tryb podpisania umowy

VIII.  Zamówienia publiczne w orzecznictwie (10 h)  3 ECTS

 1. Środki ochrony prawnej wykonawców ubiegających się o zamówienia a dochodzenie innych roszczeń
 2. Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) i jej kompetencje orzecznicze
 3. Postępowanie przed KIO
 4. Zaskarżanie orzeczeń KIO do sądu okręgowego
 5. Kierunki orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
 6. Kierunki krajowego orzecznictwa sądowego
 7. Kierunki orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej
 8. Przykładowa prezentacja dorobku orzecznictwa

IX. Umowy o zamówienia publiczne (20 h) 6 ECTS

Zagadnienia ogólne

 1. Regulacja, pojęcie i systematyka umów gospodarczych
 2. Ograniczenia swobody kontraktowej, umowy na czas oznaczony, umowy długoterminowe
 3. Podstawy unieważnienia umowy o zamówienie publiczne
 4. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych
 5. Postanowienia umów o zamówienie publiczne, zastrzeżenia dodatkowe, kary umowne
 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne
 7. Zaliczkowanie wykonawców
 8. Zamówienia długoterminowe
 9. Specyfika umów budowlanych
 10. Stwierdzenie nieważności bezwzględnej a unieważnienie umowy o zamówienie publiczne, podstawy i tryb unieważnienia umowy
 11. Zasada pacta sunt servanda a zasada realnego wykonania zamówienia  w praktyce
 12. Zakaz zmian podmiotowych w umowach o zamówienia publiczne – wyjątki
 13. Ograniczone możliwości zmiany lub jednostronnego rozwiązania umowy o zamówienie publiczne
 14. Nadzór nad realizacją umowy, podstawy zapłaty, rozliczenie zamówienia publicznego, obowiązek dochodzenia roszczeń

Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązania 

 1. Zasady wykonywania umów gospodarczych,
 2. Odpowiedzialność kontraktowa za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 3. Kary umowne
 4. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w nowym ujęciu
 5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości

 Przegląd podstawowych typów umów

 1. Umowy o przeniesienie praw (sprzedaż, zamiana, dostawa, kontraktacja, umowy o przeniesienie praw autorskich, licencje)
 2. Umowy o korzystanie z cudzych rzeczy lub praw (najem, dzierżawa, leasing)
 3. Umowy o usługi (o dzieło, o prace projektowe, o prace geologiczne, zlecenia i na warunkach zlecenia, składu i przechowania, agencji, komisu, przewozu, ubezpieczenia, kredytu, pożyczki, o obsługę bankową, gwarancji i poręczenia bankowego, licencji), koncesje na usługi
 4. Umowy o roboty budowlane i umowy towarzyszące oraz koncesje budowlane
 5. Pozostałe zagadnienia

X. Sądowe dochodzenie roszczeń majątkowych z zakresu zamówień publicznych(5 h) 2 ECTS

 1. Publicznoprawny obowiązek dochodzenia roszczeń
 2. Zasady postępowania sądowego
 3. Uczestnicy procesu cywilnego
 4. Powództwo i jego udokumentowanie
 5. Powództwo o świadczenie, zwłaszcza o zapłatę
 6. Powództwa odszkodowawcze
 7. Powództwo o unieważnienie umowy o zamówienie publiczne
 8. Skarga sądowa na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej
 9. Postępowanie przed sądem I instancji
 10. Zaskarżanie orzeczeń sądowych
 11. Postępowanie uproszczone
 12. Egzekucja sądowa

 XI. Wybrane zagadnienia finansów publicznych (20 h) 5 ECTS

 1. Zasady ogólne
 2. Budżet państwa: pojęcie, zasady, procedura stanowienia, tryb wykonywania, obsługa kasowa
 3. Budżet środków europejskich
 4. Budżet jednostki samorządu terytorialnego: pojęcie, zasady, opracowanie i uchwalenie, tryb wykonywania
 5. Finanse UE, fundusze strukturalne i inne fundusze środków europejskich
 6. Rządowe i samorządowe programy operacyjne
 7. Zasady konkursowego przydziału środków europejskich,
 8. Zasady gospodarowania środkami europejskimi, umowa o dofinansowanie kosztów realizacji projektu, wydatkowanie i rozliczanie środków przez beneficjentów
 9. Ogólne zasady gospodarki finansowej
 10. Kontrola finansowa jednostek sektora finansów publicznych, kontrola zamówień i innych wydatków ze środków europejskich, odpowiedzialność za uchybienia
 11. Kontrola zarządcza a audyt wewnętrzny
 12. Pozostałe zagadnienia

XII.  Odpowiedzialność karna oraz karno administracyjna w zamówieniach publicznych (10 h)  2 ECTS

 1. Pojęcie przestępstwa, wyłączenie odpowiedzialności karnej
 2. Prawa pokrzywdzonego w procesie karnym
 3. Przestępstwa przeciwko mieniu i inne przestępstwa z pobudek majątkowych
 4. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
 5. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji publicznych
 6. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
 7. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
 8. Prawne aspekty korupcji
 9. Krajowy Rejestr Karny
 10. Podstawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 11. Przesłanki odpowiedzialności, okoliczności wyłączające odpowiedzialność
 12. Kary dyscyplinarne i zasady ich wymiaru
 13. Przegląd uchybień karalnych
 14. Przygotowanie i przebieg postępowania, organy orzekające
 15. Pozostałe zagadnienia.

XIII. Zaliczenia i egzaminy sprawdzające (1 h)

XIV. Seminarium wyjaśniające wymogi dotyczące przygotowania pracy końcowej, opieka indywidualna promotorów nad seminarzystami,  13 ECTS

 

15 maj 2014